Allmäna Vilkor

2015-01-23 Notis: Asec genomgick ett namnbyte till Diffner Digital Media.
Nedanstående villkor gäller både för avtal tecknade med Asec samt med Diffner Digital Media och dess bifirmor (nedan kallat DDM).

Dessa villkor ersätter alla tidigare villkor.

Gäller från och med 2015-10-15

Definitioner:

Med ”produkter” avses material, produkter, mjukvaror och tjänster som erbjuds av DDM.

Med ”kunden” menas myndig fysisk eller juridisk person som ingår avtal med DDM.

1. ALLMÄNT

 1. Dessa villkor avser din beställning och användning av Produkter som erbjuds av DDM, Storvretsvägen 92, 142 31 Skogås, Sverige, org-nr. SE7603080347 (“DDM”), på eller via diffner.se, andra tillhörande DDM webbsidor, telefon eller andra kontaktvägar, såvida inget annat skriftligt avtal har ingåtts med DDM eller diffner.se.
 2. Kund får inte upplåta eller överlåta delar av Produkter till någon annan utan Asecs medgivande.  Kund kan delegera drift och uppdateringar av Produkter till annan fysisk eller juridisk person, men detta begränsar inte Kundens ansvar enligt detta avtal och upphäver eventuella garantier.

2. PRODUKTERNA

 1. Innehållet i Produkterna specificeras i separat brev, e-post eller hemsida exempelvis som orderbekräftelse/faktura samt på DDM’s övriga hemsidor. Uppdateringar av innehållet i Produkter är i vissa fall kostnadsfria för befintliga kunder under förutsättning att serviceavtal har tecknats.
 2. Utökning av funktioner eller övriga anpassningar av Produkter beställs av DDM via sedvanlig beställning.
 3. DDM tillhandahåller kostnadsfri support via e-post och telefon under förutsättning att giltigt serviceavtal finns.
 4. Kund ansvarar för att eventuell hårdvara motsvarar kraven för användandet av produkterna.
 5. DDM ansvarar inte för att produkterna blir helt eller delvis oanvändbara, missvisande eller om layout/bilder blir suddiga, otydliga etc. beroende på 3:e parts hårdvaru- eller mjukvaruuppdateringar.

3. AVTALSTID OCH UPPSÄGNING

 1. Avtalet påbörjas när Kund undertecknar en beställning.
 2. Vid tecknande av Allt-i-ett webbpaket med serviceavtal träder detta i kraft när layouten godkänts av kund, om inget annat överenskommits skriftligen. Bindningstiden är 12 månader.
 3. Avtalstiden för separat serviceavtal löper månadsvis utan bindningstid om inget annat överenskommits.
 4. DDM tillämpar Distans- och hemförsäljningslagen (SFS 2005:59), vilket innebär att Kund alltid har rätt att ångra avtalet inom 14 dagar från den dag beställning lagts.
 5. Lagen om Distans- och hemförsäljning samt ångerrätten tillämpas även för näringsidkare som är juridiska personer.
 6. Ångerrätt tillämpas inte för faktiska kostnader och köp av Produkter vilka inte är DDM’s (3:e part). Detta kan vara beställning av domännamn, SSL certifikat och programlicenser eller andra kostnader i och med Kundens beställning.
 7. Avtal utan bindningstid kan sägas upp när som helst utan några skäl. Uppsägningstiden är innevarande månad samt ytterligare en kalendermånad. Efter en uppsägning sparas eventuella filer som lagrats via DDM’s Produkter i ytterligare 2 veckor. DDM förbehåller sig rätten att ”stänga” Produkter (såsom webbsidor och liknande) beroende på avtalsform.
 8. Vid eventuell bindningstid, specificeras bindningstiden på avtalet. Efter bindningstidens slut övergår avtalsformen automatiskt i löpande månadsvis utan bindningstid om inte annat överenskommits.
 9. Uppsägning av avtal skall ske skriftligen. DDM åtar sig att skicka en bekräftelse på uppsägelsen inom 5 arbetsdagar. Har inte bekräftelse på uppsägelsen mottagits inom 5 arbetsdagar, åligger det kunden att kontakta DDM på nytt.
 10. Vid utebliven betalning efter minst 1 påminnelse kan tjänster avslutas och hemsidor komma att stängas ner varpå förväntade funktioner samt DDM’s ansvar upphör. Alla förfallna fakturor, samt fakturor för eventuell kvarstående bindningstid skickas då vidare för inkasso och Tjänsterna och Produkterna läggs i karantän och kontot avslutas omedelbart.
 11. Kund som vill nyttja Distanshandelslagen eller ångerrätten måste kunna styrka sin identitet. Kund erhåller därefter en bekräftelse från DDM och eventuell återbetalning sker inom 40 dagar.

4.       DOMÄNNAMN

 1. DDM tillhandahåller hjälp vid registrering och beställning av domännamn, men är inte en så kallad registrar för domänhantering.
 2. Kund ansvarar för eventuella intrång i tredje parts rättigheter eller om kundens specifika önskemål om innehåll etc. på annat sätt bryter mot svensk lagstiftning. DDM samarbetar med Svenska myndigheter och följer de riktlinjer och regler de satt upp vilket även inkluderar anmälningsplikt.
 3. DDM ansvarar inte för eventuella skador som kan uppkomma genom att beställt domännamn är upptaget eller blir upptaget innan beställningen är genomförd av leverantören.
 4. Vid redan befintligt domännamn ansvarar kund för att tillhandahålla alla inloggningsuppgifter som behövs för en ev. ompekning till en ny hemsida.

5. AVGIFTER

 1. Kunden betalar för Tjänsterna och Produkterna i form av förskottsfaktura. Betalningsvillkor är 10 dagar netto och sker via Bankgiro eller banköverföring eller i förekommande fall via autogiro, om inget annat avtalats.
 2. Debitering för de olika webbpaketen sker då layouten godkänts av kunden om inget annat överenskommits skriftligen.
 3. Flytt av befintlig domän, e-post, databaser m.m. kan innebära kostnader utöver det som är angivet i prislistan. Dessa kostnader betalas av kunden direkt till den gamla leverantören alternativt, i förekommande fall, specificeras separat på fakturan från DDM.
 4. DDM har rätt att ta ut avgift för s.k. påminnelsefaktura. Dröjsmålsränta debiteras enligt normal och aktuell förseningsränta.
 5. Anses faktura vara felaktig skall Kund skriftligen invända mot detta inom åtta (8) arbetsdagar oavsett tid på året. DDM tillämpar sedvanlig praxis om och när en Kund har invänt mot en faktura. Med detta menas att Kund ska ha anfört en saklig grund mot fakturan.
 6. Ändring av avgifter meddelas skriftligen via e-post och träder i kraft i samband med ny avtalsperiod.
 7. Finns tillfälliga kampanjpriser eller andra specialrabatter påverkas inte pågående avtal. Pågående avtal kan inte ändras vid t.ex. kampanjer för tjänster där priset är lägre än pågående avtal.

6. ÖVERLÅTELSER

 1. Överlåtelser av DDM’s Tjänster och Produkter är tillåten efter medgivande av DDM. Tillträdande kund tar över frånträdande Kunds alla betalningsskyldigheter och förpliktelser i ingånget avtal. Alla eventuella merkostnader till följd av överlåtelsen betalas av övertagande part.
 2. DDM får helt överlåta sina skyldigheter och rättigheter enligt detta avtal till annat företag.

7. DDM’S ANSVAR

 1. Den information som hanteras och lagras av Kund på DDM’s system kontrolleras normalt inte av DDM och DDM är således inte ansvarigt för informationen, eller direkta eller indirekta skador som uppkommer till följd av Kundens agerande. DDM ansvarar heller inte för Kunds eventuella ersättningsskyldigheter mot tredje part. DDM ansvarar inte för dataförlust eller annan skada som uppstått till följd av virus, obehörigt intrång/påverkan, eller annan skada av informationen som lagrats på/i DDM’s system/produkter.
 2. DDM garanterar inte tillgången till data på Kunds hemsida eller motsvarande system och ej heller förlust av data även om skadan orsakats av DDM direkt eller av felande/trasiga system. Kund kan inte kräva ersättning för skada som kan ha uppkommit p.g.a. DDM eller 3:e part.
 3. Information som lagras eller hanteras på/i DDM’s system/produkter kan komma kontrolleras vid rutinkontroller eller säkerhetsgranskningar och då lagbrott kan påvisas anmäls detta direkt till ansvarig myndighet såsom Polisen, Säpo, BRO, Länsstyrelsen eller liknande utländska myndigheter.
 4. Säkerhetskontroller görs regelbundet på samtliga DDM’s system utan att Kund meddelas i förväg. Hindras DDM i sitt utövande av säkerhetskontroller meddelas Kund som omedelbart måste bistå DDM. Hindras eller nekas även detta avslutas Kundens konto omedelbart och sätts i karantän. Därefter genomförs en tvingande kontroll av all information och data. Påvisas där brott mot svensk, annat lands eller internationell lag meddelas detta vidare till ansvarig myndighet.

8. KUNDS ANSVAR

 1. Kunden ansvarar för att riktig kontaktinformation finns hos DDM. DDM ansvarar inte för skador och problem som uppkommit på grund av att DDM haft felaktig kontaktinformation eller att Kund inte omgående tar del av DDM’s meddelande.
 2. Kunden ansvarar för att befintliga inloggningsuppgifter som kan komma att behövas tillhandahålls. Exempelvis till befintligt system, webbhotell eller domän registrar.
 3. Det åligger kunden att tillhandahålla den text och annan media som skall föras in på hemsidan, om inget annat har överenskommits. Dessa skall tillhandahållas i digital form via mail eller annat överenskommet sätt.
  Accepterade filformat: .txt, .doc, .docs, .odf, .jpg, .jpeg, .tiff, .psd, .png
 4. Kund är skyldig att läsa igenom och förstå Allmänna avtal samt andra Avtal som kan ligga till grund för beställning av Tjänst eller Produkt. Kund är även skyldig att hålla sig uppdaterad med DDM’s avtal och hemsida för att ta del av ändringar eller andra meddelanden som kan vara viktiga.
 5. Kund ansvarar för säker hantering av känslig information såsom användarnamn, lösenord och krypteringsnycklar. Vid misstanke om att denna information kan ha läckt ut skall DDM genast informeras.
 6. Kund ansvarar för sin information som hanteras av DDM’s system samt att Kundens specifika önskemål om innehåll etc. inte gör intrång i tredje parts rättigheter eller på annat sätt bryter mot svensk, annat lands eller internationell lagstiftning, orsakar skada eller är uppenbart oförsvarlig ur etisk synpunkt.
 7. Kund måste följa DDM’s avtalsvillkor och inte använda Tjänster och Produkter på annat sätt än avsett för. DDM självt avgör när gränsen för olaglig eller uppenbart oförsvarlig verksamhet/innehåll överskrids och vad som är rimliga åtgärder för att garantera och bibehålla hög säkerhet på DDM’s System och Tjänster. Kund ansvarar för att direkt ta bort all information som DDM inte anser är acceptabel eller bryter mot Avtalsvillkor eller Svensk, annat lands och internationell lagstiftning.
 8. DDM har rätt att vid felsökning eller misstanke om brott ta bort eller flytta information. Detta gäller även om informationen indirekt utgör eller kan utgöra skada för DDM (exempelvis överbelastningsattacker, virus, angrepp från utomstående, SQL injektionsattacker och liknande).
 9. Avtalet kan sägas upp av DDM om Kund bryter mot de villkor som gäller i detta avtal. Innan uppsägning meddelas Kund om detta och Kund får skälig tid för att vidta rättelse. I de fall informationen eller innehållet ger upphov till överbelastning, säkerhetsproblem eller på något sätt hotar funktionen för andra kunder i den delade servermiljön, kan DDM utan föregående varning stänga Kundens tjänst.
 10. Om Kund bryter mot detta avtal har Kund inte rätt till återbetalning eller andra ersättningar och utgifter. Kund är även skadeståndsskyldig mot DDM i den omfattning som gäller enligt svensk lag och rätt.

9. ÖVRIGT

 1. Personuppgifter behandlas och hanteras i enlighet med Personuppgiftslagen. Personuppgifter lämnas inte ut till tredje part. Undantag till detta är där det är nödvändigt, till exempel för att kunna slutföra en beställning såsom köp av domännamn, om Kund brutit mot villkoren i detta avtal eller om myndighet begär detta med stöd i svensk, annat lands eller utländsk lagstiftning. DDM vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda och säkra Kundens personuppgifter. All pappersinformation annat än vad som krävs för bokföring och registrering makuleras i en dokumentförstörare.
 2. Ingående parter i detta avtal ska befrias från skadestånd och andra påföljder om fullgörelse av avtalet hindras eller försvåras. Det kan vara påföljder som ena Part inte kunnat råda över, såsom krig, myndighetsingripande, inbrott, beslag, allmänna restriktioner, arbetskonflikt, olyckshändelser, miljökatastrofer, naturkatastrofer, lagändringar, transport eller väderleksförhållanden, uteblivna tillstånd, inskränkningar i el och energitillförsel, uteblivna leveranser från partners och leverantörer eller andra påföljder som inte kunnat förutspås eller undvikas (s.k. force majeoure). DDM samt Kund har rätt att frånträda avtalet om något av ovanstående hinder funnits och hindrat genomförandet av ingående avtal längre tid än 40 dagar.
 3. DDM har rätt att vidta ändringar av villkoren i detta avtal som träder i kraft i och med publicering av avtalet. Ändringar sker via uppdatering av avtalsvillkoren på http://diffner.se Övergripande förändringar i avtalsvillkoren som direkt berör Kund negativt, berättigar kunden att säga upp avtalet enligt punkt 3:5 ovan, oberoende av eventuell bindningstid. DDM har inte skyldighet att kontrollera att Kund tagit del av uppdaterat avtal.
 4. Tvist angående tolkning eller tillämpning av detta avtal sker i första hand direkt med Kund och om tvist fortfarande föreligger skall tvisten avgöras i svensk domstol och med tillämpning av svensk rätt. Tolkning och tillämpning av detta avtal som berör myndighet kan inte bestridas, ej heller de delar i avtalet som hanterar säkerheten för DDM och dess system. DDM gör vad som anses nödvändigt för att bibehålla en mycket hög säkerhet och detta kan ej bestridas varken skriftligen eller i svensk domstol. Det går ej att på något sätt hålla DDM skadeståndsskyldigt för agerande som har med DDM’s säkerhetsutövande att göra eller åtgärder för att upprätthålla hög säkerhet för samtliga av DDM’s kunder.